มาตรฐานและราคากลางของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ปี 2555

มาตรฐานและราคากลางของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ปี 2555


คุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
Web กระทรวง ICT หรือ PDF File
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

คุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงมหาดไทย 
HTML File / PDF File
ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕