การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ด้วยคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ให้แก้ไขคุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๖ โดยกำหนดให้พนักงานส่วนตำบล ระดับ ๖ ทุกตำแหน่งยังคงมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวต่อไปอีก ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศมีผลบังคับใช้ (ประกาศมีผลบังคับใช้วันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๕๕)  รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น