แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๘๒๔ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบรปะมาณ ๒๕๕๗
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และให้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวโดยเคร่งครัด  รายละเอียดตามหนังสือนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้
ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น