แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

หนังสือที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๙๐๘ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ด้ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระจำนวนมาก คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงแจ้งให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้องในเขตจังหวัด ถือปฏิบัติตามแนวทางในหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น