แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง หัวหน้าส่วนระดับ ๗ เป็นผู้อำนวยการกองระดับ ๗

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง หัวหน้าส่วนระดับ ๗ เป็นผู้อำนวยการกอง ระดับ ๗ 
ด้ ก.อบต.ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีมติให้แจ้งแนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้...
๑. การปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้าส่วนระดับ ๗ เป็น ผู้อำนวยการกอง ระดับ ๗ ตามาตรการยกเลิกตำแหน่งหัวหน้าส่วนระดับ ๗ ต้องวิเคราะห์ปริมาณคุณภาพงานหรือไม่
๒. เมื่อประกาศหลักเกณฑ์มีผลใช้บังคับ จะสามารถกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนระดับ ๗ ได้อีกหรือไม่
๓. การปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้าส่วนระดับ ๖ เป็น ระดับ ๗ มีแนวทางการดำเนินการอย่างไร
๔.การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนระดับ ๗ และผู้อำนวยการกอง ระดับ ๗ จะสามารถนับระยะเวลารวมกันเพื่อประโยชน์ในการสมัครคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อนำวยการกองระดับ ๘ ได้หรือไม่
๕. ผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนระดับ ๗ มาแล้วน้อยกว่า ๒ ปี จะสามารถนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนระดับ ๖ มานับรวม เพื่อปรับปรุงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองระดับ ๗ ได้หรือไม่
๖. การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ กอง ระดับ ๗ ในองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางเป็นอย่างไร
๗. ตำแหน่งหัวหน้าส่วน ระดับ ๗ ที่ว่าง จะต้องปรับเป็น ผู้อำนวยการกอง ๗ เมื่อใด
ซึ่คณะกรรมการกลางองค์การบริหารส่วนตำบล (ก.อบต.) ได้ชี้แจงตอบประเด็นต่าง ๆ ข้างต้นเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติแล้วนั้น  รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น