พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๒๗๔๔ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๓) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕  รายละเอียดปรากฏตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น