เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นการเสนอแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่...) พ.ศ....

ชิร่วมแสดงความคิดเห็นการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่...) พ.ศ....

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด และแสดงความคิดเห็น

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น