การแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)
กรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)  แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙) โดยให้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเป็นตำแหน่งบริหาร..
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น