ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๑๔๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับจัดสรรตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕...
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น