การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวและภัยแล้ง

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๓๑๘๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวและภัยแล้ง
ด้ปัจจุบันได้เกิดสถานการณืภัยหนาวและภัยแล้ง ดังนั้น เพื่อให้เป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยหนาว และภัยแล้ง จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนนิการตามหลักเกณฑ์ตามหนังสือฉบับนี้...
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น