อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

หนังสือที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ะทลั ได้มีประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยกำหนดให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ณ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ที่อัตราร้อยละ ๗ ต่อปี จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง สำหรับตาราง Factor F ที่สอดคล้องกับการกำหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ยังคงเป็นไปตามตาราง Factor F ตามเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕..
>> ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมบัญชีกลาง