หารือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หนังสือที่ มท ๐๘๐๙.๒/๘๔๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หารือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ด้ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตอบข้อหารือของ ก.อบต.จังหวัดลำปาง หารือกรณี ผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลใน ก.อบต.จังหวัดลำปาง เสนอให้ ก.อบต.จังหวัดลำปาง พิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีความประสงค์จะเสนอขอรับการประเมินเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ จาก ระดับ ๗ เป็น ระดับ ๘ ว่ากรณีดังกล่าวถือว่ามีความสำคัญและมีความจำเป็นต้องทำ ซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล น่าจะเสนอขอรับการประเมินเองได้   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตอบข้อหารือตามกรณีดังกล่าวว่า..การทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในการเสนอขอปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบล ขอขยายระดับตำแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในการเสนอขอปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบล ขอขยายระดับตำแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเสนอขอสรรหาพนักงานส่วนตำบลมาบรรจุแต่งตั้ง กรณีดังกล่าวนี้ ต้องเป็นนโยบายของผู้บริหาร หากไม่ดำเนินการก็ไม่เกิดผลกระทบหรือเกิดผลเสียกับผู้ใด และองค์การบริหารส่วนตำบลเองก็ไม่เสียประโยชน์จึงสมควรให้ชะลอการดำเนินการไว้จนกว่าจะมีผู้มาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบกับการขอปรับระดับตำแหน่งบริหารที่มีอยู่เดิมให้มีระดับสูงขึ้นจะมีผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่กฎหมายกำหนด จึงควรได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก่อน นอกจากนี้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการยื่นเรื่องเพื่อขอเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของตนเองเข้าข่ายเป็นคู่กรณี ตามมาตรา ๑๓ แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๕ ที่จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้..
>> ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น