ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๑๔๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แจ้งว่า จากการออกตรวจสอบงบการเงินและการเงินทั่วไป พบว่า หน่วยงานผู้เบิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินโดยอ้่างว่าไม่ใช่อำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการ และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง มิได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หน่วยงานผู้เบิก ได้แก่ หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ รวมทั้งเงินนอกงบประมาณ เป็นผู้จัดทำฎีกาขอเบิกกับหน่วยงานคลัง และให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกเป็นผู้ลงลายมือชื่อเบิกเงิน และให้วางฎีกาตามแบบที่กำหนด  โดยให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด...
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น