ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553

หนังสือ ที่ มท 0891.3/14304 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
นื่ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ดังนั้น จึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ในประเด็นสำคัญที่เข้าใจคลาดเคลื่อน เพื่อให้ถือปฏิบัติได้ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน..
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น