การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2556 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0806/ว 3359 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555 เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา
ด้ปัจจุบันได้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแอบอ้างในลักษณะการส่งข่าวสารผ่าน e-mail เกี่ยวกับการเรียกร้องและแสวงหาผลประโยชน์ต่าง ๆ จากการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายแก่ราชการ พนักงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกำชัดให้ใช้ความระมัดระวัง อย่าได้หลงเชื่อข้อความหรือข่าวสารดังกล่าวเป็นอันขาด และหากพบการกระทำในลักษณะดังกล่าว ขอให้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการการตามกฎหมายแล้วรายงานจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ..
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น