ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว 14457 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา
สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1.แบบฟอร์มคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ
2.ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การดำเนินงาน
ดำเนินการจัดทำโครงการ: ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนแพร่ระบาดของยาเสพติดหรือมีพื้นที่เสี่ยง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำเอกสารขอรับการจัดสรรงบประมาณตามรายการหลักเกณฑ์ที่กำหนด..
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น