การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2556 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือที่ มท ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว 3334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2555 เรื่อง การเสนอจขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษ ประจำปี 2556 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งแนวทางปฏิบัติในการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น