ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๗)

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๗) 
กรรมการค่าจ้าง ได้ออกประกาศกหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ ๓๐๐ บาท   โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป...

>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร