แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงาน

หนังสือที่ มท 0808.2/ว 3301 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2555 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงาน
พิจารณาสั่งลงโทษผู้ทิ้งงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าพฤติการณ์การทิ้งงานเกิดขึ้นจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน โดยอ้างอิงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 138/5 ด้วย
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น