ชะลอการจ่ายเงินประโยชน์ตอนแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๕๖๒๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง ชะลอการจ่ายเงินประโยชน์ตอนแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ด้ได้มีจังหวัดหารือกรณีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าตรวจสอบและทักท้วงการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษของ อปท. โดย สตง.มีความเห็นว่าไม่มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดให้ อปท.จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ การที่ อปท.จ่ายเงินดังกล่่าวจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อปท. และสั่งการให้ อปท.ชะลอการจ่ายเงินประโยชน์ตอนแทนอื่นฯ ไว้ก่อน  ซึ่งกรณีดังกล่าว ในขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อหาข้อยุติ  ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ อปท.ในภาพรวม จึงแจ้งให้ อปท.พิจารณาชะลอการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ตามข้อสังเกตของ สตง.ไว้ก่อนจนกว่าปัญหาดังกล่าวจะได้ข้อยุติ
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น