วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555

เอกสารบรรยายเรื่องการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของราชการ โดยพี่บุญทิพย์ ชูโชนาค กรมบัญชีกลาง

เอกสารบรรยายเรื่องการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของราชการ โดยพี่บุญทิพย์ ชูโชนาค กรมบัญชีกลาง

เอกสารบรรยาย (ไฟล์ PPTX) เรื่องการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของราชการ โดยพี่ บุญทิพย์ ชูโชคนาค ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาราคากลาง กรมบัญชีกลาง

เผยแพ่เพื่อให้พี่น้อง ได้ไปศึกษา กันครับ

Download เอกสาร

การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้าง

หนังสือ ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕  เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้าง
ตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๐ กำหนดว่า "ส่วนราชการใดประสงค์จะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้าง ให้กระทำได้ในกรณีที่จำเป็นต้องจำกัดเฉพาะผู้ที่มีความสามารถ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ประกาศให้ผู้ที่สนใจทราบโดยเปิดเผยฯ"  เพื่อให้การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้างสอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ต้องการให้มีการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม  จึงแจ้งเวียนซ้อมความเข้าใจให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามนัยหลักการของระเบียบ ฯ โดยเคร่งครัด
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้
ข้อมูลจาก : กรมบัญชีกลาง

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2555

สิทธิประโยชน์ ระบบค่าตอบแทน เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง

เป็นการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ระบบค่าตอบแทน เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของส่วนราชการ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  จัดทำและเผยแพร่โดย กระทรวงการคลัง
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลจาก : กระทรวงการคลัง

ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

หนังสือ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๔๙ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ตามที่สำนักงบประมาณได้เวียนแจ้งหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณพร้อมฉบับปรับปรุงแก้ไขให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทราบและถือปฏิบัตินั้น  เพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรให้เป็นไปโดยสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ สำนักงบประมาณจึงซักความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ หรือค่าสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะคงทนถาวร และใช้เกณฑ์ราคาในการกำหนดงบรายจ่ายสำหรับค่าวัสดุที่มีวงเงินต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท และค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยเกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท  รายละเอียดตามหนังสือนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ
ข้อมูลจาก:สำนักงบประมาณ

การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ(หลักเกณฑ์ราคากลางงานฯ 13 มีนาคม 2555)

การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ 
(หลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ ครม. 13 มีนาคม 2555)

จัดอบรมโดยโยธาไทยเทรนนิ่ง
รุ่นที่ 20 วันที่ 28 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2555 ศูนย์ศิลปวัฒธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

จัดอบรมร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ โยธาไทยเทรนนิ่ง
รุ่นที่ 21 วันที่ 11-15 มิถุนายน 2555 โรงแรมพระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กทม.
รุ่นที่ 22 วันที่ 25-29 มิถุนายน 2555 โรงแรมศิรินารถการ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ 23 วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น
รุ่นที่ 24 วันที่ 20-24 สิงหาคม 2555 โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเต็ลแอนด์พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
รุ่นที่ 25 วันที่ 17-21 กันยายน 2555 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ดูเอกสารบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๔๗ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง
ตามที่ประเทศไทยได้เกิดเหตุมหาอุทกภัยเมื่อปลายปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ทำให้หลายพื้นที่ได้รับความเสียหาย  ซึ่งศูนย์ ศบภ.ได้มีการสนับสนุนช่วยเหลือพื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าว  และเนื่องจากส่วนราชการได้มีการเสนอโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกคูคลองเป็นจำนวนมากในการช่วยเหลือฟื้นฟูฯ  ดังนั้น เพื่อให้การติดตามโครงการขุดลอกคูคลองในขั้นตอนของการกำหนดมาตรฐานการตรวจรับงาน ให้มีมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งเป็นไปอย่างคุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) จึงซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานของโครงการขุดลอกคูคลองดังกล่าว  โดยให้ส่วนราชการอย่างน้อยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในหนังสือนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ
ข้อมูลจาก : กรมบัญชีกลาง

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

กฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ.๒๕๕๕

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๙ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ.๒๕๕๕
กรมโยธาธิการและผังเมือง แจ้งการออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ.๒๕๕๕  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ
ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตารางคำนวณค่าขนส่งวัสดุ ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม จัดทำโดย ธราเทพ ทองเบ้า

ตารางคำนวณค่าขนส่งวัสดุ ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม จัดทำโดย ธราเทพ ทองเบ้า

ตารางคำนวณที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ สามารถกรอกราคาน้ำมันโซล่าและระยะทางขนส่ง ก็จะทราบค่าบรรทุกของรถแต่ละชนิด และค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมงานโดยไม่ต้องเสียเวลาในการเปิดตารางแต่ละรายการ

ตารางคำนวณนี้ จัดทำโดย ธราเทพ ทองเบ้า หรือ ช่างอ่าง

เปิดด้วยโปรแกรม Excel มีทั้ง เวอร์ชั่น 2003 และ 2007
คลิกเพื่อ Download

วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) พ.ศ.๒๕๕๕

ประกาศกรมการปกครอง เรื่องรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕  
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมการปกครอง

ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร SketchUp และ AutoCAD ที่หาดใหญ่อาทิตย์นี้วันที่ 23-27 เม.ย.55

ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร SketchUp และ AutoCAD ที่หาดใหญ่ อาทิตย์นี้วันที่  23-27 เม.ย.55

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตรเรื่อง การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google SketchUp  รุ่นที่ 20 และ การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน) รุ่นที่ 24 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ดูภาพกิจกรรมฝึกอบรม คลิกที่นี่
สำหรับการจัดอบรมรุ่นต่อไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
http://www.yotathai-training.com/autocadbasic 
http://www.yotathai-training.com/google-sketch-2555
หรือติดต่อคุณเปิ้ล โยธาไทย 0813-282-788

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555

ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง เดือนมีนาคม 2555 โดยกรมทางหลวง

ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง เดือนมีนาคม 2555

ข้อมูลโดย สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง เป็นข้อมูลสำหรับประกอบการคำนวณราคากลางงานทาง

ดูข้อมูลเดือนมีนาคม 2555
ดูข้อมูล ปี 2555 ทั้งปี
ดูข้อมูล ปี 2554 ทั้งปี

อบรมการออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google Sketchup ระดับสูง จ.ขอนแก่น 21-25 พฤษภาคม2555

อบรมการออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google Sketchup ระดับสูง  โรงแรมประตูน้ำ จ.ขอนแก่น

วันที่ 21-25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
สอนโดย อ.จุ๊บ (บรรยวัสถ์  รุ่งมี)

จัดที่โรงแรมประตูน้ำ จ.ขอนแก่น
ดูรายละเอียดและสมัครได้  ที่นี่
หรือติดต่อ คุณ เปิ้ล โยธาไทย 081-3282788

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

ขอเชิญเข้าอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ" (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2555) จ.อุบลราชธานี 28 พ.ค.-1 มิ.ย. 2555

ขอเชิญเข้าอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ" (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2555) จ.อุบลราชธานี
28 พ.ค.-1 มิ.ย. 2555

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training)
ขอเชิญสมัครเข้าอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ" (หลักเกณฑ์ราคากลางฉบับปรับปรุงใหม่ 2555 ตามมติ ครม.13 มีนาคม 2555)
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี

ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2555  ค่าลงทะเบียนเพียง 3,000 บาท เท่านั้น

สนใจสมัคร ดูรายละเอียด ได้ที่ http://www.yotathai-training.com/rakha-klang-2555
หรือติดต่อ คุณ เปิ้ล โยธาไทย 081-3282788 

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๔ ชั้น ป.ม.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะดาย ประจำปี ๒๕๕๔ ชั้น ป.ม. เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี แทนพระองค์ เพื่อรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕  จึงขอให้ผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ชั้น ป.ม. ตามรายชื่อนี้ แจ้งยืนยันการเข้าเฝ้าฯ ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕
>>ดูหรือดาวน์โหลดรายชื่อและรายละเอียด
ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๙๔๘ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโดยให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  แต่เนื่องจากวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นวันหยุดราชการต่อเนื่องกัน ดังนั้นจึงให้เริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่วันเปิดทำการวันแรกหลังจากวันหยุดราชการช่วงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบำบัดภยันตรายจากสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๔

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๐๑๙ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕  เรื่อง  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบำบัดภยันตรายจากสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๔

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบำบัดภยันตรายจากสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๔ และเนื่องจากกฎกระทรวงดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดสิทธิหน้าที่ของประชาชนและของหน่วยงานราชการ รวมถึงการกำหนดขั้นตอนและวิธีการในการชดเชยความเสียหายที่เป็นผลมาจากการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  จึงสมควรให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

โครงการอบรมในความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ โยธาไทยเทรนนิ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ร่วมกับ โยธาไทยเทรนนิ่ง
จัดโครงการอบรมจำนวน  8 หลักสูตร  ทั่วไทย 
ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน 2555 

สนใจดูรายละเอียดโครงการอบรมได้ที่ 

http://www.yotathai-training.com/home/mou-2555 

หรือสอบถามข้อมูลได้ที่   เปิ้ล โยธาไทย 0813-282-788

การจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

หนังสือ ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๑๐๐๖ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง  การจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่าบัตรประวัติของครูผู้ดูแลเด็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดส่งให้ มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับรูปถ่ายของครูผู้ดูแลเด็ก การแต่งกายในส่วนของการใช้เครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนู การกรอกบัตรประวัติของครูผู้ดูแลเด็กในรายการ วันเกษียณอายุ อัตราเงินเดือน (ระดับขั้น) และการแก้ไขบัตรประวัติ  ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำบัตรประวัติของครูผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกรอกบัตรประวัติหรือแก้ไขบัตรประวัติของครูผู้ดูแลเด็ก  ตามแนวทางในหนังสือนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555

การคุ้มครองคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ กรณีได้รับผลกระทบจากการปรับระดับตำแหน่งบริหารสูงขึ้น

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๕๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การคุ้มครองคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ กรณีได้รับผลกระทบจากการปรับระดับตำแหน่งบริหารสูงขึ้น
ด้วย ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติกำหนดแนวทางในการคุ้มครองคุณสมบัติพนักงานเทศบาลตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ๗) ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขนาดเทศบาลและการปรับระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ๘) โดยให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุ้มครองคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ ด้วย
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ
ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาล

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๕๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาลเป็นสายงานที่มีลักษณะงานด้านเดียวกัน

ด้วย ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ มีมติกำหนดให้สายงานนักบริหารงานช่างและนักบริหารงานช่างสุขาภิบาลเป็นสายงานที่มีลักษณะงานด้านเดียวกัน ที่ผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานดังกล่าวซึ่งมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง อาจนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานเพื่อประโยชน์ในการย้าย โอน การรับโอน และการเลื่อนระดับตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของนักบริหารงานช่างและนักบริหารงานช่างสุขาภิบาลได้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555

แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๕๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง  แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่น
ด้วย ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้มีมติกำหนดแนวทางการเทียบการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการรับโอนข้าราชการพลเรือนมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น 
>> ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การจัดทำตารางเทียบขั้นเงินเดือนในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนเดิม

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๔๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕  เรื่อง  การจัดทำตารางเทียบขั้นเงินเดือนในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนเดิม
ด้วย ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบให้กำหนดตารางเทียบขั้นเงินเพือนแต่ละอันดับที่พนักงานส่วนท้องถิ่นจะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดยเป็นการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนร้อยละ ๕ ให้สอดคล้องกับบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ตามพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๔ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ
ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ภาคผนวก ๖ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือ ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๑๕๙๐ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง  ภาคผนวก ๖ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
ด้วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เพิ่มเติมการให้ใช้ภาคผนวก ๖ "หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อัตราราคางานต่อหน่วย

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๓๕๓๓ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง อัตราราคางานต่อหน่วย
ตามที่สำนักงบประมาณได้จัดทำอัตราราคางานต่อหน่วย เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาจัดทำประมาณการราคางานต่าง ๆ จำนวน ๑๔ ประเภทงาน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี นั้น  เนื่องจากสำนักงบประมาณได้มีการปรับปรุงอัตราราคารงานต่อหน่วยให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงขอยกเลิกอัตราราคางานต่อหน่วยที่กำหนดไว้เดิม (ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๔) และใช้อัตราราคารงานต่อหน่วยที่กำหนดใหม่ (ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๕)
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ
>>ดูหรือดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย (อัตราราคางานต่อหน่วยที่กำหนดใหม่)

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๙๖๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔

สำนักงาน ป.ป.ช.แจ้งมาตรการที่หน่วยงานรัฐต้องปฏิบัติ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งมีผลบังคับใข้ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย.๕๕ เป็นต้นไป  ซึ่งประกาศดังกล่าวให้ใช้บังคับกับสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐ สัญญาสัมปทาน และสัญญาให้ทุนสนับสนุนของหน่วยงานของรัฐ เพื่อการวิจัยหรือเพื่อดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ห้าแสนบาท ขึ้นไป เว้นแต่ระหว่างวันที่ ๑ เม.ย.๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค.๕๖ ให้บังคับกับสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป

>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ
>>สิ่งที่ส่งมาด้วย (ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลหรือคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔)

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๙๗๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

กระทรวงการคลังแจ้งหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เสนอเพิ่มเติม  ๓ ข้อ  ประกอบด้วย
๑. ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้ โดยให้ส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติ เมื่อพ้นกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ
๒. แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนปรับปรุงใหม่ที่มีผลบังคับใช้ตามข้อ ๑
๓. ให้สำนักงบประมาณและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้ ประกอบการพิจารณาจัดสรรหรือตั้งงบประมาณสำหรับโครงการ/งานก่อสร้างของทางราชการด้วย


>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ
>>ดูุหรือดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย (หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ)

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555

อบรมการเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน) 30 เม.ย.-4 พ.ค.55 จ.พระนครศรีอยุธยา


สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training)
จัดอบรมการเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน) รุ่นที่ 25
ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยาฯ จ.พระนครศรีอยุธยา
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน -4 พฤษภาคม 2555

อบรม 5 วัน เพียง 3,000 บาท เท่านั้น
สอนโดย อ.สุริยา แสนเจริญ
สนใจเข้าร่วมอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.yotathai-training.com/autocadbasic
หรือ ติดต่อคุณเปิ้ล โยธาไทย 0813 282 788

วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2555

ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒)

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๗๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒)

>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ฉบับปรับปรุงล่าสุด  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม


ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติ ครม. 13 มีนาคม 2555

รายละเอียดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุดที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา

Download รวมทุกไฟล์ (ZIP)

  วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

  ขอความร่วมมือในการเร่งรัดจัดทำประมวลจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น

  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๘๙๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕  เรื่อง ขอความร่วมมือในการเร่งรัดจัดทำประมวลจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น

  >>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นให้แล้วเสร็จและรายงานให้ผู้ตรวจารแผ่นดินทราบ ภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕   จึงแจ้งให้ อปท.ทราบ และเร่งดำเนินการต่อไป

  ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ภาพประกอบจาก : อินเตอร์เน็ต

  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย

  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๙๓๖ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕  เรื่อง  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย

  >>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ

  กรมบัญชีกลางแจ้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย โดยให้ยกเลิกหลักเกณฑ์เดิม และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์
  หลักเกณฑ์ประกอบด้วย:เงื่อนไขการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย,การคิดระยะทางในการส่งต่อผู้ป่วย,อัตราการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย, 
  ค่าบริการพาหนะส่งต่อผู้ป่วย, วิธีการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย

  ข้อมูลจาก: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  ภาพกิจกรรมอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานช่างท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย" 4-5 เมษายน 2555


  วันที่ 4-5 เมษายน 2555
  หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตาม มติ ครม. 13 มีนาคม 2555
  ณ โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก 
  อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

  ดูภาพกิจกรรมฝึกอบรม คลิกที่นี่


  วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

  ตารางคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตาม มติ ครม. 13 มีนาคม 2555

  ตารางคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตาม มติ ครม. 13 มีนาคม 2555

  เป็นตารางคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย สำหรับงานอาคาร ส่วนของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตาม มติ ครม. 13 มีนาคม 2555 มีทั้งเวอร์ชั่น Excel 2003 และ 2007 ครับ
  Download หลักเกณฑ์ราคากลางรวมทุกไฟล์ (ZIP)

  firefox เวอร์ชั่น 11

  Mozilla firefox เวอร์ชั่น 11  : เว็บบราวน์เซอร์เวอร์ชั่นล่าสุดของ firefox     ขนาดไฟล์ 15.3 MB 

  >>ดาวน์โหลดเพื่อใช้งาน mozilla firefox 11


  ข้อมูลจาก : www.mozilla.org