ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒)

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๗๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒)

>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ฉบับปรับปรุงล่าสุด  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม


ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติ ครม. 13 มีนาคม 2555

รายละเอียดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุดที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา

Download รวมทุกไฟล์ (ZIP)

ขอความร่วมมือในการเร่งรัดจัดทำประมวลจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๘๙๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕  เรื่อง ขอความร่วมมือในการเร่งรัดจัดทำประมวลจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น

>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นให้แล้วเสร็จและรายงานให้ผู้ตรวจารแผ่นดินทราบ ภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕   จึงแจ้งให้ อปท.ทราบ และเร่งดำเนินการต่อไป

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ภาพประกอบจาก : อินเตอร์เน็ต

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๙๓๖ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕  เรื่อง  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย

>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ

กรมบัญชีกลางแจ้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย โดยให้ยกเลิกหลักเกณฑ์เดิม และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์
หลักเกณฑ์ประกอบด้วย:เงื่อนไขการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย,การคิดระยะทางในการส่งต่อผู้ป่วย,อัตราการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย, 
ค่าบริการพาหนะส่งต่อผู้ป่วย, วิธีการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย

ข้อมูลจาก: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ภาพกิจกรรมอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานช่างท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย" 4-5 เมษายน 2555


วันที่ 4-5 เมษายน 2555
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตาม มติ ครม. 13 มีนาคม 2555
ณ โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก 
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ดูภาพกิจกรรมฝึกอบรม คลิกที่นี่


ตารางคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตาม มติ ครม. 13 มีนาคม 2555

ตารางคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตาม มติ ครม. 13 มีนาคม 2555

เป็นตารางคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย สำหรับงานอาคาร ส่วนของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตาม มติ ครม. 13 มีนาคม 2555 มีทั้งเวอร์ชั่น Excel 2003 และ 2007 ครับ
Download หลักเกณฑ์ราคากลางรวมทุกไฟล์ (ZIP)

firefox เวอร์ชั่น 11

Mozilla firefox เวอร์ชั่น 11  : เว็บบราวน์เซอร์เวอร์ชั่นล่าสุดของ firefox     ขนาดไฟล์ 15.3 MB 

>>ดาวน์โหลดเพื่อใช้งาน mozilla firefox 11


ข้อมูลจาก : www.mozilla.org