มทร.ล้านนาร่วมกับโยธาไทยเทรนนิ่ง ขอเชิญอบรมเขียนแบบ AutoCAD Architecture วันที่ 6-10 สค 55 จ.ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับโยธาไทยเทรนนิ่งจัดอบรม "เขียนแบบออกแบบสถาปัตยกรรมด้วย AutoCAD Architecture" รุ่นที่ 7 
วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น 

อบรม  5  วัน ค่าลงทะเบียน  4,500 บาท ข้าราชการ อปท.เบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครอบรมได้ที่
http://www.yotathai-training.com/autocadarchitecture
หรือติดต่อ คุณเปิ้ล โยธาไทย 0813 282 788

โครงการอบรมของ มทร.ล้านนา ร่วมกับ โยธาไทย เดือนสิงหาคมและกันยายน 2555


โครงการอบรม  เดือนกรกฎาคม 2555
23-27 กรกฎาคม 2555 การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google SketchUp  กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรม เดือนสิงหาคม  2555 
6-10 สิงหาคม 2555 การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม AutoCAD Architecture ขอนแก่น
6-10 สิงหาคม 2555 การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe  4D ขอนแก่น
20-24 สิงหาคม 2555 เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ  อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
20-24 สิงหาคม 2555 การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google SketchUp   อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
29-31 สิงหาคม 2555 เทคนิคการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง  กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรม เดือนกันยายน  2555
3-7 กันยายน 2555 การวิเคราะห์และ ออกแบบโครงสร้าง สำหรับช่างท้องถิ่น :โปรแกรม NEO ของ อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก เชียงใหม่
3-7 กันยายน 2555 การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google SketchUp  เชียงใหม่
10-14 กันยายน 2555 การเขียนแบบแผนที่ สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ด้วย AutoCAD MAP 3D 2012  หาดใหญ่
10-14 กันยายน  2555 Excel สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถิ่น  หาดใหญ่
17-21 กันยายน  2555 เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ  หาดใหญ่
17-21 กันยายน  2555 การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม ArchiCAD หาดใหญ่
24-28 กันยายน 2555 การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน) หาดใหญ่
24-28 กันยายน 2555 การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google SketchUp  หาดใหญ่

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๕

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๑๒๓๓ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๕
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแบบและวิธีการขอรับบำเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตาย   จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ และถือปฏิบัติ  รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม

หนังสือ ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๑๘๓๔ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม
นื่องจากมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งขอรับการสนับสนุนงบประมาณซึ่งเป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อม มายังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก เช่น โครงการจัดหาเตาเผาขยะปลอดมลพิษ  โครงการขอรับการสนับสนุนรถจัดเก็บขยะ เป็นต้น   ดังนั้น เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนงบประมาณในเรื่องดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอแจ้งให้ อปท. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดก่อน เพื่อให้จังหวัดเป็นผู้ประสานการดำเนินการในลำดับต่อไป  รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๓ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕  เรื่อง การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
ด้วยปรากฎว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุเป็นครูเทศบาล ผู้ที่สอบคัดเลือกได้แต่ยังไม่มีตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง  ให้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นระยะเวลา ๒ ปี ต่อมา อปท.ดังกล่าวได้รับการจัดสรรอัตราตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเพิ่ม ทำให้มีตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กว่างใน อปท.นั้น แต่ อปท.ไม่บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็กในตำแหน่งว่างดังกล่าวจากบัญชีที่ขึ้นไว้ และยังไม่หมดอายุ กลับไปยกเลิกบัญชีดังกล่าว และดำเนินการคัดเลือกใหม่ ทำให้มีการร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีไว้ เนื่องจากถูกยกเลิกบัญชี  เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  จึงแจ้งวินิจฉัยแนวทางปฏิบัติกรณีดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ให้ อปท.ทราบและถือปฏิบัติ   รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕"

หนังสือ ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๘๔๒ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕  เรื่อง งาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕" 
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการจัดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕  ในระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๕๕  ณ  ห้องชาเลนเจอร์ ๒ อิมแพค ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดการศึกษา  จึงประสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อพิจารณาเข้าร่วมงานมหกรรมดังกล่าว   คลิกเพื่อดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แนะนำเว็บไซต์ ชมรมช่างท้องถิ่นกาญจนบุรี

แนะนำเว็บไซต์ ชมรมช่างท้องถิ่นกาญจนบุรี

วันนี้ขออนุญาตแนะนำเว็บไซต์ชมรมช่างท้องถิ่นกาญจนบุรี http://yotakanchanaburi.blogspot.com/  จัดทำโดยชมรมช่างท้องถิ่น กาญจนบุรีครับ

http://yotakanchanaburi.blogspot.com/

แบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวง ไฟล์ CAD

แบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวง ไฟล์ CAD

เป็นแบบแปลน ไฟล์ CAD สามารถแก้ไขได้
มีเพื่อนช่าง ส่งมาเผยแพร่
ขอขอบคุณ มากๆ ครับ

Download ที่
https://yotathai.box.com/s/0d7491fbf57d1ed70cec

แบบมาตรฐานงานทาง (Standard Drawings 1994) ไฟล์ PDF
https://yotathai.box.com/s/9mb2vzu51ig1gf7yjoeb

ภาพบรรยากาศอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ" รุ่นที่ 23 วันที่ 16-20 กรกฏาคม 2555 ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทยจัดอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ" รุ่นที่ 23(หลักเกณฑ์ใหม่ปี  2555) วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2555  ณ โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น
ดูภาพกิจกรรมการฝึกอบรม
คลิกที่นี่

สนใจอบรมรุ่นต่อไปที่
โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 20-24 สิงหาคม 2555

ดูรายละเอียดได้ที่
www.yotathai-training.com/home/con
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาในหัวข้อทางวิศวกรรมโยธา  28 กรกฎาคม - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาในหัวข้อทางวิศวกรรมโยธา โดย คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและวิทยากรรับเชิญที่มีชื่อเสียง
ทุกวันเสาร์ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (ห้อง 1302)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://yotathai.box.com/s/03f5e592b4ae8cc6da64