การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

หนังสือ ที่ มท 0801.1/ว 93 ลวันที่ 11 มกรคม 2556  เรื่อง การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบีบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
สำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดเลขประจำหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาคที่สังกัดจังหวัดหรืออำเภอในข้อ 2.2.2 ของภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เลขประจำส่วนราชการ 23  รายละเอียดตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก :  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น