ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างรายชั่วโมงสำหรับนักเรียน นิสิตและนักศึกษา (ฉบับที่ 2)

หนังสือที่ มท 0803/ว 74 ลงวันที่ 10 มกราคม 2555 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ฉบับที่ 2) 
สาระสำคัญ: 1. อัตราค่าจ้าง ปรับเป็นชั่วโมงละ 40 บาท
2. เงื่อนไขการจ้างงาน มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และการแต่งกายในระหว่างการทำงานให้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 ประการ ประกาศฉบับนี้จะใช้เฉพาะนักเรียนฯ ที่ทำงานชนิดไม่เต็มเวลา ไม่ครอบคลุมถึงนักเรียนฯ ที่ฝึกงานในสถานประกอบการกิจการต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนที่สถาบันกำหนดไว้ และที่ทำงานประจำ (พนักงานทั่วไป) ห้ามนายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันจากนักเรียนฯ ให้แก่บุคคลอื่น
3. ระยะเวลาการทำงาน (1) เปิดภาคเรียน วันเรียนปกติ ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง และ (3) สัปดาห์ละไม่เกิน 36 ชั่วโมง
4. กรณีนักเรียนฯ เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายระหว่างการทำงานนายจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : www.dla.go.th