พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร