วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

แนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงปบระมาณ พ.ศ.2555 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 95 ลงวันที่ 11 มกราคม 2556 เรื่อง แนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 หากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ และมีความจำเป็นต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณราจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เพิ่มเติม โดยให้จังหวัดรวบรวมและแจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบต่อไป..
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ไม่มีความคิดเห็น:

เว็บบอร์ดโยธาไทย

เว็บบอร์ดโยธาไทย - ประกาศโอนย้ายงานราชการ

ข่าวสอบงานราชการ

ราคาวัสดุก่อสร้าง

ราคาวัสดุก่อสร้างรายเดือนประกอบการคำนวณราคากลาง

[กรุงเทพ] [กลาง] [อีสาน] [เหนือ] [ใต้]

Yotathai Facebook

ข่าวสารคนท้องถิ่น

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ข่าวสารวงการช่าง

Loading...
Loading...
เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
ผมตั้งสัตย์ไว้ว่า
ผมเป็นวิศวกรระดับรากหญ้า เป็นข้าของแผ่นดิน
แม้นจะไม่ใช่วิศวกรแถวหน้าของประเทศ
แต่ก็เป็นวิศวกรแนวหน้า
ที่กล้าออกมาพูดเรื่องยากๆ ให้เป็นเรื่องง่าย

ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก วิศวกรระดับรากหญ้า

ข่าว - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์