แนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงปบระมาณ พ.ศ.2555 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 95 ลงวันที่ 11 มกราคม 2556 เรื่อง แนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 หากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ และมีความจำเป็นต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณราจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เพิ่มเติม โดยให้จังหวัดรวบรวมและแจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบต่อไป..
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น