การจัดสรรงประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

หนังสือที่ มท 0809.4/ว 191 ลงวันที่ 22 มกราคม 2556 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งรายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี แผนงาน ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน และเงินตกเบิก เงินเดือนปรับเพิ่มให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่ผ่านการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (กรณีเยียวยารอบเดือน เม.ย.53 ค่าผลงานหลังอบรม 3 เดือน) (กรณีเยียวยารอบเดือน เม.ย.52 ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) และ (กรณีเยียวยารอบเดือน ต.ค.52 ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) และเงินค่าอื่น ๆ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการโอนจัดสรรเงินดังกล่าวมาตั้งจ่าย ณ สำนักงานคลังจังหวัดตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ GFMIS
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น