การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 223 ลงวันที่ 24 มกราคม 2556 เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
ามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2555 ให้เสนอขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินนั้น  บัดนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จึงถึงเดือน กันยายน 2556 และให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้เรียบร้อยแล้ว  จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดเบิกจ่ายเงินโดยเร็ว..
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น