ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555

หนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 233 ลงวันที่ 25 มกราคม 2556 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2556 เป็นต้นไป  จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และถือปฏิบัติ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น