การประชาสัมพันธ์และชี้แจงปัญหาการชะลอการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2555

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 212 ลงวันที่ 24 มกราคม 2556 เรื่อง การประชาสัมพันธ์และชี้แจงปัญหาการชะลอการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาชะลอการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2555 ตามข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไว้วก่อนจนกว่าปัญหาดังกล่าวจะได้ข้อยุตินั้น  ณะนี้ปัญหากรณีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการหารือเพื่อหาข้อยุติ ซึ่งหากมีข้อยุติประการใด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป..
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น