มาตรการบรรเทาผลกระทบจาการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 177 ลงวันที่ 21 มกราคม 2556  เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2556
ระทรวงการคลังแจ้งว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ในการปรับเพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาของส่วนราชการจึงปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารและค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมภายในประเทศ  รายละเอียดตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น