ชมรมช่างเทศบาลแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาที่เชียงใหม่ 30 ม.ค.-1 ก.พ. 56

ชมรมช่างเทศบาลแห่งประเทศไท
จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง พ.ศ. 2556
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2556 - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 
http://www.chomromchang.org/chang/