มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง (ร่าง) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัด ประจำปี 2556

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 138 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง (ร่าง) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัด ประจำปี 2556
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน และตาก ถือปฏิบัติตามแนวทางเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2556 และมาตรการป้องกันและแก้ไขมลพิษจากหมอกควัน อย่างเคร่งครัด โดยประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนมิให้มีการเผาในช่วง 80 วันอันตราย (21 ม.ค.56 - 10 เม.ย.56) โดยเด็ดขาด..
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น