บทความทางวิชาการ เรื่อง ท้องถิ่นไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ทความทางวิชาการ เรื่อง ท้องถิ่นไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดย นายรังสรรค์  เอี่ยมบุตรลบ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
ป็นที่ทราบกันดีว่าในปี 2558 นี้ ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่เวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งหลายคนก็มีความกังวลว่าเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ประเทศไทยเราจะเป็นอย่างไร จะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหรือไม่ เพียงใด ดังนั้น บทความนี้จึงขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระดับพื้นที่ และอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้อย่างเร่งด่วนเช่นเดียวกัน...
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น