แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0813/ว 3375 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน  สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1.การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
1.1 การจัดซื้อไม่ถึง 10,000 ลิตร ให้ทำรายงานจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาจากผู้ขายรายใดก็ได้ หากซื้อแต่ละครั้งเกิน 100,000 บาท ให้ใช้วิธีพิเศษจากผู้ขายรายใดก็ได้
1.2 จัดซื้อตั้งแต่ 10,000 ลิตร ขึ้นไป ให้ซื้อจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือคลังน้ำมันหรือสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยวิธีกรณีพิเศษ ทั้งนี้การจัดซื้อตาม 1.1 และ 1.2 ต้องมีการตรวจรับและควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย
2. การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ได้ปรับปรุงให้สามารถคัดเลือกบริษัทผู้ขายน้ำมันที่ประสานกับสถาบันผู้ออกบัตรเติมน้ำมัน
3. การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการ ถือเป็นพาหนะ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 จึงไมต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2535
4. การควบคุมการใช้รถราชการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น