การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)

หนังสือ ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว 54 ลงวันที่ 8 มกราคม 2556 เรื่อง  การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1.แบบคำร้องให้ กสถ.เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันแทน
2.แบบสำรวจข้อมูล อปท.ที่ร้องขอให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขันแทน
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์ร้องขอให้ กสถ.จัดการสอบแข่งขันแทนดำเนินการ ดังนี้
1) ยืนยันตำแหน่งและอัตราที่มีความประสงค์ร้องขอให้ กสถ.จัดสอบแข่งขันแทน
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งครูผู้ช่วยว่าง ส่งคำร้องขอโดยระบุอัตราที่ประสงค์ให้ กสถ.จัดสอบแข่งขันแทนตามแบบคำร้อง
ทั้งนี้  เพื่อเป็นหลักฐานและข้อมูลพิจารณาเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น