บทความทางวิชาการ เรื่อง การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่น

บทความทางวิชาการ เรื่อง "การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่่ายของสภาท้องถิ่น" โดย นายรังสรรค์ เอี่ยมบุตรลบ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
ปัจจุบันมีสภาท้องถิ่นหลายแห่งได้พิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณโดยแปรญัตติแบบเต็มสภาในการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย โดยอ้างว่าเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกคนร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ที่จะต้องพิจารณางบประมาณรายจ่ายอย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ที่ประชุมสภาท้องถิ่นสามารถตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณได้หรือไม่? ซึ่งจะต้องมาพิจารณาข้อกฎหมายในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้...
>>ดูหรือดาวน์โหลดข้อมูล

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น