คำถามที่พบบ่อยในเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วบรวมคำถามที่พบบ่อยในเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ปฏิบัติราชการส่วนท้องถิ่น  โดยข้อมูลคำถาม-ตอบ แยกเป็นหมวดหมู่ทำให้ง่ายต่อการค้นหา  หมวดหมู่คำถาม-ตอบ มีดังนี้
- ระเบียบ/กฎหมาย
- การพัฒนาระบบราชการ
- บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
- การเงิน/การคลัง
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- เศรษฐกิจ/สังคม/การมีส่วนร่วม
>>คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น