คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข

หนังสือ ด่วที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 162 ลงวันที่ 18 มกราคม 2556 เรื่อง คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข
ระทรวงสาธารณสุขได้ออกคำแนะนำสำหรับใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนี้
1. คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 5)
2. คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 6)
3. คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน พ.ศ.2551
4. คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการให้บริการดูแลเผู้สูงอายุที่บ้าน พ.ศ.2553
ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการคุ้มครองดูและสุขภาพของประชาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ทั้ง 4 ฉบับ
>>ดูหรือดาวน์โหลดข้อมูล

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น