ยกเลิกรายงานการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

หนังสือที่ มท 0809.2/45 ลงวันที่ 21 มกราคม 2556 เรื่อง  ยกเลิกรายงานการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ประกาศกำหนดการรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงนเดือน และการปฏิบัติราชการอื่นสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาล และพนกังานส่วนตำบล โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้รายงานผลให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ทราบนั้น    พื่อเป็นการลดภาระด้านเอกสาร และลดขั้นตอนการทำงานให้แล้วเสร็จในระดับจังหวัด ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จึงมีมติเห็นชอบให้รคายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การประกาศสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือก สิ้นสุดที่ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด โดยไม่ต้องจัดส่งรายงานประกาศดังกล่าวไปยขัง ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เว้นแต่ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีปัญหาทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปที่ไม่สามารถวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาได้ จึงรายงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.แล้วแต่กรณี
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น