ขอหารือกรณีการต่ออายุสัญญาเช่าโรงแรม บีพี สมิหลาบีช แอนด์รีสอร์ท

หนังสือ ที่ มท 0808.3/ว 175 ลงวันที่ 21 มกราคม 2556 เรื่อง ขอหารือกรณีการต่ออายุสัญญาเช่าโรงแรม บีพี สมิหลาบีช แอนด์รีสอร์ท
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งการตอบข้อหารือกรณีมีผู้ร้องเรียนกรณีการต่ออายุสัญญาเช่าโรงแรม บีพี สมิหลาบีช แอนด์รีสอร์ท จังหวัดสงขลา ว่าได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายหรือไม่  โดยที่ข้อหารือเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น