ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ.) 0421.3/ว 24 ลงวันที่ 22 มกราคม 2556 เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพอ.) ได้กำหนดตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง และถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน..
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมบัญชีกลาง