แนวทางปฏิบัติกรณีการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา

หนังสือที่ มท 0808.3/ว 3347 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาล และเมืองพัทยา
สาระสำคัญ : เทศบาลเมืองอุทัยธานีได้หารือกรณีการขออนุมัติกู้เงินจาก ธกส. เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ในพื้นที่เดิม และผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติกู้เงินได้ โดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  จึงหารือว่า เทศบาลเมืองอุทัยธานีจะดำเนินการกู้เงินโดยถือผลการอนุมัติเดิมของผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเพื่อดำเนินการต่อไปได้หรือไม่   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีการขอกู้เงินของเทศบาลเมืองอุทัยธานี โดยที่ข้อหารือดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี กู้เงินจากสถาบันการเงิน เพื่อให้ถือปฏิบัติต่อไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น