การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

บทความทางวิชาการ เรื่อง  การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
โดย นายรังสรรค์  เอี่ยมบุตรลบ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
็นบทความที่เขียนถึงหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่ราชการทุกคนยึดถือปฏิบัติ  ซึ่งเป็นภาษาหลักกฎหมายที่เข้าใจง่ายและนำไปสู่การปฏิบัติได้เป็นสำคัญ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น