การตรวจสอบการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือ ด่วนมาก ที่มท 0808.3/ว 165 ลงวันที่ 18 มกราคม 2556 เรื่อง การตรวจสอบการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย  ดังนั้น จึงแจ้งผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะดังกล่าวมาเพื่อให้พิจารณาดำเนินการ   จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ..
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น