แนวคำบรรยายบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

นวคำบรรยายบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยนายประมูล เบญจพันธ์ หัวหน้าฝ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
1) ความเป็นมาของระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
2) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
3) สิทธิของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4) เวลาราชการและการนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ
5) เงินเพิ่มจากเงินบำนาญ 
6) เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ)
7) การสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญ
8) การเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญ
9) การเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญ
10) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
เอกสารเป็นไฟล์ Power point รุปเนื้อหาและการจัดรูปแบบง่ายต่อการเข้าใจได้เป็นอย่างดี
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร