ความรู้เรื่องการจดทะเบียนโดเมนเนมหน่วยงานราชการ และองค์กรภายในประเทศ

ความรู้เรื่องการจดทะเบียนโดเมนเนมหน่วยงานราชการและองค์กรภายในประเทศ
ชื่โดเมน หรือ โดเมนเนม (อังกฤษ: domain name) หมายถึง ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์ (เช่น เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่เว็บไซต์หรืออีเมลล์แอดเดรส) เพื่อไปค้นหาในระบบ โดเมนแนมซีสเทม เพื่อระบุถึงไอพีแอดเดรส ของชื่อนั้น ๆ  เป็นชื่อที่ผู้จดทะเบียนระบุให้กับผู้ใช้เพื่อเข้ามายังเว็บไซต์ของตน บางครั้งเราอาจจะใช้ที่อยู่เว็บไซต์แทนก็ได้....>>คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลจาก : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร