ปริญญา และประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

ามที่สำนักงาน ก.พ. ได้ปรับปรุงและรวบรมการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถานศึกษาภาครัฐในประเทศที่ ก.พ.รับรอง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ไปแล้วนั้น  เนื่องจากขณะนี้ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ จึงได้รวบรวมคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองแล้วเพิ่มเติม โดยจัดแบ่งเป็นจำนวน 10 สถาบัน  สำหรับการรับรองคุณวุฒิของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ สำนักงาน ก.พ. จะได้รวบรวมแจ้งเวียนให้ทราบในโอกาสต่อไป
..10  สถาบันที่ได้รับการรับรองเพิ่มเติม มีดังนี้
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  5. มหาวิทยาลัยทักษิณ  6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  9. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
10. มหาวิทยาลัยบูรพา
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : สำนักงาน ก.พ.