หารือการจ่ายค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล

หนังสือ ที่ มท 0809.7/ว 164 ลงวันที่ 18 มกราคม 2556 เรื่อง หารือการจ่ายค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ตอบข้อหารือจังหวัดหนองคายเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองคายว่า จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตั้งแต่เมื่อใด เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 มิได้กำหนดไว้  รายละเอียดการตอบข้อหารือปรากฎตามหนังสือฉบับนี้..
จึงแจ้งให้เทศบาลทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น