การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 41 ลงวันที่ 7 มกราคม 2556 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
รมส่งเสริมได้แจ้งการยืนยันมติคณะรัฐมนตรีซึ่งเกี่ยวกับการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรับผิดชอบมาเป็นลำดับ ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
- เรื่อง การให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคารกลางและการคำนวณราคารกลาง ไว้ในระบบข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้และกำหนดมาตราการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
- เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจถูได้และการกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น